Tôn chỉ, mục đích

Hội Golf thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội tự nguyện của các công dân, tổ chức Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu môn thể thao Golf; tuân thủ Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập là hội viên của Hội.

Hội Golf thành phố Hà Nội hoạt động không vì lợi nhuận, tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả nhằm rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực, nâng cao thành tích thi đấu môn thể thao Golf; góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Nhiệm vụ

  1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
  2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
  3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
  4. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
  5. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.
  6. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

 

Theo Quyết định Số: 2662/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội.