www.chilinhstargolf.com.vn
Địa chỉ: Thái Học - Chí Linh - Hải Dương